उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्धित DPR भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रेषित सूचना ।