पूर्व मन्त्रीहरु

विकास लम्साल

उद्याोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

२०७४।१२।१२ देखि २०७८।०१।२६

वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

२०७८।०२।०५ देखि २०७८।०२।२८

रामशरण बस्नेत

उद्याोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

२०७४।११।०४ देखि २०७४।१२।११